Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 2

 

Кошторис на утримання видатків ДЮСШ №2 на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

10.01.2017р.

М. П.

РОЗРАХУНОК

видатків на утримання ДЮСШ №2

на 2017 рік

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 499 700 грн.

Січень-квітень

Травень-листопад

Грудень

Матеріальна допомога

Грошова винагорода

Індексація

Разом

1 235 648

2 245 975

299 061

180 186

86 194

3 036

2 499 700

 

 

-          Фонд зарплати на рік –  3 780 684 грн.

-          Матеріальна допомога на оздоровлення- 180 186 грн.

-          Грошова винагорода педагогам- 86 194 грн.

-          Індексація – 3 036 грн.

-          Разом на рік  - 2 499 700 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 21,8% – 544 900 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 8 000 грн.

- Папір – 1 000 грн.

- Канцтовари – 500 грн.

- Лампочки – 500 грн.

- Хім. реактиви – 1 500 грн.

- Миючі засоби – 1 500 грн.

- Хлорне вапно – 1 500 грн.

- Журнали – 1 500 грн.

 

4.  Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 750 грн

 

5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 13 270 грн.

-          Послуги зв’язку, оренда модемів – 1 870 грн.

-          Повірка вогнегасників – 1 000 грн.

-          Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.

-          Перезарядка картриджів – 300 грн.

-          Бактеріальний аналіз – 2 000 грн.

-          Інші комунальні послуги (сміття, дератизація) – 5 100 грн.

 

6.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 24 550 грн.

-          Відрядження – 24 550 грн.

 

7.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 541 900 грн.

 

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

426 000

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

89 300

2273

Оплата електроенергії

26 600

 

Всього видатків на 2017 рік -  3 634 070 грн..

 

Директор ДЮСШ №2                                                     О.Є.Воєвода

 

Головний бухгалтер                                                      М.М. Грушевська

 

Івасько В.С.

2-14-19

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
          Затверджений у сумі: Три мільйони шістсот тридцять чотири тисячі сімдесят грн. 00 коп. (3634070 грн. 00 коп.)
      (сума словами і цифрами)
      Начальник відділу освіти
      (посада)

 

      І.І.Гомонко
      (підпис)             (ініціали і прізвище)
      10.01.2017
      (число, місяць, рік)               М.П.  
Кошторис на  2017 рік 
           
  02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Червоноград Львівська область
    (найменування міста, району, області)
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Червоноградської  міської  ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* ДЮСШ №2 - 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 3 634 070,00 0,00 3 634 070,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3 634 070,00 X 3 634 070,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 0,00 0,00
 -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі:   X 0,00 0,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 X   0,00
   - надходження коштів від приватизації майна, що перебуває у комунальній власності 31030000 X   0,00
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X    
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 3 634 070,00 0,00 3 634 070,00
Поточні видатки 2000 3 634 070,00 0,00 3 634 070,00
Оплата праці 2110 2 499 700,00 0,00 2 499 700,00
Заробітна плата 2111 2 499 700,00 0,00 2 499 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 544 900,00 0,00 544 900,00
Використання товарів і послуг 2200 589 470,00 0,00 589 470,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 8 000,00 0,00 8 000,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 1 750,00 0,00 1 750,00
Продукти харчування 2230 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 13 270,00 0,00 13 270,00
Видатки на відрядження 2250 24 550,00 0,00 24 550,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 541 900,00 0,00 541 900,00
Оплата теплопостачання 2271 426 000,00 0,00 426 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 89 300,00 0,00 89 300,00
Оплата електроенергії 2273 26 600,00 0,00 26 600,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
           
           
Керівник       О.Є.Воєвода
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу        М.М.Грушевська
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
М.П.**          
  10.01.2017        
  (число, місяць, рік)      

 

 

                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
                  10.01.2017
                    (число, місяць, рік)       М.П.    
 
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2017 рік
  02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                
м.Червоноград Львівська область
    (найменування міста, району, області)                
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда                            
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Червоноградської  міської  ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                      
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ ДЮСШ №2 - 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (грн.)
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні видатки 2000 319 650,00 300 670,00 293 135,00 289 470,00 439 560,00 438 120,00 290 110,00 154 020,00 309 410,00 181 195,00 303 430,00 315 300,00 3 634 070,00
Оплата праці 2110 186 600,00 186 600,00 190 700,00 190 700,00 352 700,00 352 700,00 235 900,00 124 400,00 251 300,00 44 700,00 198 900,00 184 500,00 2 499 700,00
Заробітна плата 2111 186 600,00 186 600,00 190 700,00 190 700,00 352 700,00 352 700,00 235 900,00 124 400,00 251 300,00 44 700,00 198 900,00 184 500,00 2 499 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 40 800,00 40 700,00 41 500,00 41 600,00 76 900,00 76 800,00 51 400,00 27 100,00 54 700,00 9 900,00 43 300,00 40 200,00 544 900,00
Використання товарів і послуг 2200 92 250,00 73 370,00 60 935,00 57 170,00 9 960,00 8 620,00 2 810,00 2 520,00 3 410,00 126 595,00 61 230,00 90 600,00 589 470,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210       500,00 2 000,00 5 500,00             8 000,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220     875,00             875,00     1 750,00
Продукти харчування 2230                         0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 950,00 970,00 960,00 970,00 4 660,00 720,00 610,00 520,00 460,00 720,00 930,00 800,00 13 270,00
Видатки на відрядження 2250 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 150,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 24 550,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 86 300,00 67 400,00 56 600,00 53 200,00 2 100,00 1 200,00 1 000,00 800,00 1 800,00 123 800,00 59 100,00 88 600,00 541 900,00
Оплата теплопостачання 2271 65 200,00 48 400,00 37 900,00 37 000,00           121 700,00 43 200,00 72 600,00 426 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 16 900,00 15 300,00 15 100,00 13 700,00 900,00 600,00 400,00 300,00 800,00 700,00 12 300,00 12 300,00 89 300,00
Оплата електроенергії 2273 4 200,00 3 700,00 3 600,00 2 500,00 1 200,00 600,00 600,00 500,00 1 000,00 1 400,00 3 600,00 3 700,00 26 600,00
Оплата природного газу 2274                         0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275                         0,00
Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                         0,00
Капітальні видатки 3000                         0,00
Придбання основного капіталу 3100                         0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122                         0,00
Капітальний ремонт 3130                         0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132                         0,00
Реконструкція та реставрація 3140                         0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142                         0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143                         0,00
Створення державних запасів і резервів 3150                         0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160                         0,00
Капітальні трансферти 3200                         0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                         0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                         0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                         0,00
Капітальні трансферти населенню 3240                         0,00
Усього   319 650,00 300 670,00 293 135,00 289 470,00 439 560,00 438 120,00 290 110,00 154 020,00 309 410,00 181 195,00 303 430,00 315 300,00 3 634 070,00
                             
                             
Керівник       О.Є.Воєвода              
        (підпис)   (ініціали і прізвище)              
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу       М.М.Грушевська              
        (підпис)   (ініціали і прізвище)              
М.П.** 10.01.2017                        
  (число, місяць, рік)